آخرین بروزرسانی : 1396/12/26
تعداد بازدید :2054

 

 

مدير عامل

 

 

 

دفتر روابط عمومي

 

دفتر هيات مديره و حسابرسي داخلي

 

 

دفتر حقوقي

 

دفتر حراست و امور محرمانه

 

 

 

 

 

 

معاون بهره برداري

معاون طرح و توسعه

معاون مالي و پشتيباني

معاون منابع انساني

معاون برنامه ريزي و تحقيقات

دفتر بازار برق

دفتر مهندسي طرحها

امور مالي و ذيحسابي

امور كاركنان و رفاه

دفتر تحقيقات

دفتر فني انتقال

مجري طرح خطوط و پست انتقال و فوق توزيع همدان

امور تداركات و قراردادها

دفتر برنامه ريزي منابع انساني و آموزش

دفتر برنامه ريزي فني

امور انتقال برق استان مركزي

مجري طرح خطوط و پست انتقال و فوق توزيع مركزي

اداره نظارت بر خدمات

دفتر مديريت استراتژيك و بهره وري

دفتر بودجه

امور انتقال برق استان لرستان

مجري طرح  ساختمان

 

 

دفتر فناوري ارتباطات و مديريت اطلاعات

امور انتقال برق استان همدان

 

 

 

 

 

تعداد بازدید
امروز :
3
روزگذشته :
2
هفته گذشته :
22
ماه گذشته :
73
کل بازدیدها :
2054
مهمترین رويدادها
aaa
آدرس