آخرین بروزرسانی : 1396/10/25
معاونت منابع انسانی
رضا بهرامي
كارشناس ارشد حقوق عمومي
معاونت منابع انساني
086-33402117
جزئیات
مجيد سعادت زاده
كارشناس ارشد پژوهش اجتماعي – دانشجوي دكتري جامعه شناسي
مدير دفتر مديريت استراتژيك و بهره وري
086-33402032
نيره كريمي
كارشناس ارشد مديريت دولتي
سرپرست امور كاركنان و رفاه
086-33402011
محمد شريعت منش
كارشناس ارشد مديريت
مدير دفتر برنامه ريزي نيروي انساني و آموزش
m.shariatmanesh@brec.ir 086-33402400
عليرضا حبيبي
كارشناسي ارشد مديريت دولتی
مدير دفتر سازماندهي و بهبود روشها
habibi@brec.ir - 086-33402054
كارشناس آموزشهاي كوتاه مدت ، كارشناس مسئول آموزش مدير دفتر برنامه ريزي نيروي انساني و آموزش ، مدير دفتر سازماندهي و بهبود روشها
مهمترین رويدادها
aaa
آدرس