آخرین بروزرسانی : 1396/10/25
معاونت طرح توسعه
رضا سلطانعلي
معاون طرح و توسعه
جزئیات
جواد رجبي
ليسانس عمران-عمران
مجري طرح ساختمان
j.rajabi@brec.ir - 09183649519
یداله فرخی
مجري طرح مخابرات و فیبر نوری
حمید صفایی شریف
مدير دفتر مهندسي طرحها
محمدرضا طهراني
ليسانس مهندسي برق
سرپرست طرح خطوط و پست انتقال و فوق توزيع استان همدان
m.tehrani@brec.ir - 086-34135440
كارشناس برق(شركت مهندسين مشاور نيرو)-كارشناس پست (شركت سهامي خدمات مهندسي برق)-كارشناس پست (شركت برق منطقه اي باختر)-سرپرست طرح پستها
اكبر حميدي
مجري طرح خطوط و پست انتقال و فوق توزيع استان مركزي
مهمترین رويدادها
aaa
آدرس