آخرین بروزرسانی : 1397/02/31
مهمترین رويدادها
تعداد بازدید :1309

سعيده موفق

دانشجوي دكتري حقوق- دانشگاه شهيد بهشتي
كارشناسي ارشد حقوق- دانشگاه علامه طباطبايي
كارشناسي حقوق -دانشگاه شهيد بهشتي

پست سازماني: كارشناس دعاوي

واحد سازماني: دفتر حقوقي و رسيدگي به شكايات

تلفن تماس: 2047-3340-086

مسئول تيم فرابخشي پشتيباني و نگاهداشت منابع انساني

عضو تيم مهندسي پروژه ها و فرآيندهاي عملياتي
---

شرح وظايف و مسئوليت ها:

شركت در جلسات مشاور جوان بصورت دو هفته يكبار

تشكيل تيم فرابخشي پشتيباني و نگاهداشت منابع انساني و ارايه پيشنهادات مربوطه به مشاور جوان

گردآوري قوانين و مقررات مربوطه جهت بهره برداري گروه مشاوران جوان

ارايه نظريات مشورتي در خصوص موضوعات حقوقي مطروحه در گروه مشاوران جوان


تعداد بازدید
امروز :
1
روزگذشته :
1
هفته گذشته :
12
ماه گذشته :
64
کل بازدیدها :
1309
aaa
آدرس