مهمترین ها
صنعت برق
تعداد بازدید :2145

مديريت سبز در يك نگاه

در تداوم و تكامل نظريه هاي رشد و توسعه اقتصادي در جهان، از دهه 1980 ميلادي نظريه هاي اقتصادي مبتني بر توسعه پايدار مطرح و روز به روز از طرفداران بيشتري برخوردار شده است. بر اساس نظريه هاي مزبور، رشد و توسعه اقتصادي كشورها زماني مورد انتظار و استقبال است كه با تخريب محيط زيست شامل آب، خاك، هوا و تخريب منابع آيندگان همراه نباشد.

اين نوع توسعه به اين معني است كه سطح كنوني مصرف را نمي توان براي مدت طولاني حفظ كرد. همچنين براي اجتناب از پديد آوردن بدهي اجتماعي براي نسل هاي آينده، بايد در آموزش و پرورش و سلامت جمعيت كنوني سرمايه گذاري كافي به عمل آيد. 
در كشورمان ايران نيز ، همانند ساير كشورهاي جهان، بحث حفظ محيط زيست و حركت به سوي توسعه پايدار از برنامه اول توسعه آغاز و با سرعت ملايمي تداوم يافته است. در قانون بودجه سال1382 براي اولين بار طراحي و استقرار نظام مديريت سبز با هدف كاهش هزينه هاي جاري دولت و اعمال سياست هاي مصرف بهينه منابع و حفاظت از محيط زيست پيش بيني شده و به تبع آن آيين نامه اجرايي بند قانوني مزبور تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران ابلاغ شده است.  
هدف مديريت سبز كاهش هزينه و آثار منفي زيست محيطي ناشي از مصرف در دستگاههاي دولتي از طريق اجراي نظام مديريت محيط زيستي، تغيير الگوي مصرف، مصرف بهينه منابع و كاهش ضايعات و در نهايت بهبود محيط زيست است. بي ترديد برنامه نظام مديريت سبز براي دستگاه ها و شركت هاي دولتي يك فكر و برنامه متعالي است و تحقق كامل آن در گرو مشاركت مجدانه همه كاركنان سازمان ها و علاقه مندان به توسعه كشور است. البته اجراي برنامه مديريت زيست محيطي در سازمان ها نيازمند داشتن تفكر زيست محيطي و رغبت انجام آن توسط مديران و كاركنان دستگاهها است.
مديريت سبز به عنوان يك رويكرد مدرن زيست محيطي در سازمان ها با تاكيد بر يكپارچگي، مسئوليت پذيري اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي در جهان اجرا مي شود. 
اين رويكرد مبتني بر مفاهيم بنيادي زير طراحي شده است:
• رهبري مبتني بر رويكرد سبز
• توسعه فرآيندهاي سبز
• يادگيري و هدايت نوآوري ايجاد شراكت سبز 
• موفقيت پايدار از طريق مسئوليت پذيري 
شاخص هاي مديريت سبز:
الف: بهينه سازي مصرف انواع منابع پايه محيط زيست
- مصرف آب  (شاخص: متوسط ميزان سرانه هر نفر 150 ليتر در شبانه روز) 
- مصرف برق (شاخص: ميزان مصرف سرانه 900 كيلو وات در سال)
- مصرف سوخت (شاخص: استفاده از گاز طبيعي در ساختمان ها، تاسيسات اداري، سيستم هاي گرمايشي و سرمايشي و سرانه مصرف بنزين  6 ليتر در100 كيلومتر در هر خودرو)
ب- مديريت پسماند (شاخص: تفكيك از مبدا و سرانه توليد زباله خانگي و شهري به ميزان400 كيلوگرم در سال)
ج- تغييرات ضروري در ساختمان با هدف صرفه جويي 
د- كاهش مصرف كاغذ با توجه به نوع فعاليت دستگاهها و موسسات


 

تعداد بازدید
امروز :
2
روزگذشته :
3
هفته گذشته :
14
ماه گذشته :
58
کل بازدیدها :
2145
aaa
آدرس