مهمترین ها
تعداد بازدید :3829
 • شرح وظايف كميته مديريت بحران و پدافند غيرعامل
 • پيگيري انجام مطالعات از طريق مهندسين مشاور براي تهديد شناسي، تعريف راهكارهاي رفع يا كاهش اثر تهديدها و تهيه سناريوي مربوطه
 • تهيه و تدوين برنامه و پيگيري انجام آموزش‌هاي لازم با برگزاري كلاس، سمينار، كارگاه‌هاي آموزشي و ...
 • اطلاع رساني مديريت بحران و پدافند غيرعامل با استفاده از شرايط و امكانات مرتبط
 • پيگيري ايجاد و بهنگام سازي صفحه الكترونيكي در سايت شركت
 • برگزاري مانورهاي مختلف طبق برنامه ريزي و اعتبارات مربوطه با استفاده از سناريوهاي برآمده از مطالعات و همكاري بخش‌هاي زير مجموعه
 • نظارت و ارزيابي مانورها و آمادگي بخش‌هاي زير مجموعه در مديريت بحران‌هاي محتمل و مستند سازي موارد لازم
 • پيگيري تشكيل جلسات و مصوبات كميته مديريت بحران و پدافند غير عامل شركت
 • پيگيري تأمين اعتبار به منظور انجام مطالعات و تهيه ملزومات و تجهيزات مورد نياز
 • شناسايي، تعريف و پيشنهاد طرح‌هاي مطالعاتي، اجرايي، تحقيقاتي و پژوهشي مرتبط با مديريت بحران و پدافند غيرعامل و پيگيري انجام و نظارت بر پيشرفت آنها
 • ارتباط، هماهنگي و پيگيري موارد مرتبط با كميته‌ها، كارگروه‌هاي مرتبط
تعداد بازدید
امروز :
1
روزگذشته :
3
هفته گذشته :
11
ماه گذشته :
37
کل بازدیدها :
3829
aaa
آدرس