مهمترین ها
صنعت برق
تعداد بازدید :1726
اعضاء كارگروه:
آقاي فرهاد شبيهي رياست كار گروه
آقاي وحيد خدائي تهراني دبير كارگروه
آقاي محمد گودرزي نماينده معاونت بهره برداري
آقاي حميد صفايي شريف نماينده معاونت طرح و توسعه
آقاي محمد شيخي مهرآبادي نماينده معاونت مالي و پشتيباني
آقاي منوچهر فلاح نماينده معاونت مالي و پشتيباني
خانم فاطمه سفيانيان نماينده معاونت برنامه ريزي و تحقيقات
خانم نوشين حاجي باشي نماينده معاونت برنامه ريزي و تحقيقات
خانم فاطمه ميرداودي نماينده معاونت منابع انساني
آقاي حسن ايزدي نماينده امور انتقال استان همدان
آقاي محمدرضا كردي نماينده امور انتقال استان لرستان
آقاي رحمان سليماني نماينده امور انتقال استان مركزي
آقاي بهرام صديقي نماينده روابط عمومي
آقاي حسين طاهرزاده نماينده شركت بتانير
آقاي شروين پيرهادي نماينده شركت پويا خدمات اراك
آقاي سعيد كريمي نماينده شركت مباشر
خانم مريم دارابي نماينده شركت مدد باختر
تعداد بازدید
امروز :
2
روزگذشته :
1
هفته گذشته :
16
ماه گذشته :
61
کل بازدیدها :
1726
aaa
آدرس