مهمترین ها
صنعت برق
تعداد بازدید :1375

 

اسناد و مدارك مورد نياز براي انعقاد قرارداد خريد تضميني برق
1- تصوير اساسنامه شركت
تبصره: اشخاص حقيقي مي بايست كپي برابر اصل شده شناسنامه و كارت ملي خود را ارائه دهند
2- آخرين روزنامه رسمي شركت كه نشان دهنده اعضاي هيات مديره و صاحبان امضاء شركت باشد
3- آگهي تاسيس شركت
4- موافقت نامه
5- پروانه احداث
6- تائيديه فني مولد از مركز توسعه توليد پراكنده (طرشت)
7- قرارداد با شركت گاز مبني بر واگذاري انشعاب گاز با حجم گاز مورد نياز
8- تائيديه سازمان محيط زيست مبني بر امكان احداث مولد
9- ارائه مداركي مبني بر امكان در اختيارگرفتن زمين ساختگاه
10- تاييديه اتصال به شبكه
11- مدارك شناسايي مديرعامل و اعضاي هيت مديره
12- درخواست عقد قرارداد از نوع تيپ
13- پرينت فرم هاي درخواست عقد قرارداد از سايت توليد پراكنده(iranchp)
14- كروكي دقيق ساختگاه
15- شناسه ملي و كد اقتصادي
16- معرفي نامه شركت توزيع استان (براي متقاضيان زير 7مگاوات)
17- گواهي امضاء
18- صورت مالي حسابرسي شده

تبصره: موارد 1 تا 11 بايستي كپي برابر اصل گردد و موارد 12 تا 15 بايستي ممهور به مهر و امضاي شركت گردد.

تبصره: براي نيروگاه هاي واقع در شهرك هاي صنعتي ارائه موافقت نامه شهرك صنعتي مبني بردراختيارگذاشتن زمين ساختگاه الزامي مي باشد.

مدارك مورد نياز جهت صدور موافقت نامه
  • اساس نامه شركت
  • آخرين روزنامه رسمي
  • مدارك شناسايي، تحصيلي و سوابق بيمه هيت مديره و كاركنان شركت
  • گردش حساب شركت و اعضاي هيت مديره
مدارك مورد نياز جهت صدور پروانه احداث
  • مشخص شدن زمين
  • قطعي شدن مجوز گاز
  • گرفتن تاييديه فني مولد از مركز توسعه توليد پراكنده (طرشت)
  • دارا بودن مجوز اتصال به شبكه
تعداد بازدید
امروز :
1
روزگذشته :
1
هفته گذشته :
11
ماه گذشته :
43
کل بازدیدها :
1375
aaa
آدرس