مهمترین ها
صنعت برق
دفتر روابط عمومي
رضا سپهروند
فوق ليسانس
مدير دفتر روابط عمومي
ravabetomoomi@brec.ir-09183684434-08633402012
مديركل روابط عمومي استانداري مركزي-مدير كل روابط عمومي استانداري لرستان-مدير روابط عمومي امور آب استان خوزستان-مشاور اداري و مالي مدير عامل شركت آب منطقه اي مركزي -مشاور اداري و مالي مدير عامل شركت برق باختر
جزئیات
aaa
آدرس