مهمترین ها
صنعت برق
تعداد بازدید :523

نظامنامه كارگروه مديريت يكپارچه توليد و مصرف

1- اصطلاحات و تعاريف

 • ﻣﻨﻄﻘﻪ: ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي باختر
 • ﺷﺒﮑﻪ: ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﻫﺎي مركزي، همدان و لرستان
 • ﺷﻮرا: ﺷﻮراي ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﺮق باختر
 • كارگروه: كارگروه مديريت توليد و مصرف شوراي پايايي برق منطقه اي باختر
 • مشاور: هر شخص حقيقي يا حقوقي كه براساس مجوز دريافتي از كميته انتخاب مشاور شركت برق منطقه اي باختر و يا شركت هاي توليد و توزيع ﻣﺸﺎوره در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد.
 • دبيرخانه: دبيرخانه شوراي پايايي منطقه باختر

2 -مقدمه

سيستمهاي قدرت وظيفه تامين برق مشتركين مختلف را بعهده دارند. پايايي سيستم قدرت از دو جنبه اصلي كفايت و امنيت قابل بررسي است. مهمترين مسئله در تحقق پايايي اين سيستم كفايت يعني برابري ميزان توليد با نياز مصرف كنندگان است. لذا بحث مديريت ميزان توليد، مديريت ميزان مصرف، مديريت بارها، توليد بهينه نيروگاهها، استفاده از منابع انرژي پراكنده، استفاده از منابع تجديدپذير، مسائل مربوط به پيك سايي  و ... هم در هنگام برنامه ريزي و هم در هنگام بهره برداري حائز اهميت بالايي است.

3-هدف

تهيه و پايش برنامه راهبردي براي مديريت يكپارچه توليد و مصرف برق در منطقه به منظور ارتقاي پايايي شبكه

4- فعاليت‏ها

 • تدوين بـرنامه هاي راهبردي مديريت توليد انرژي توسـط تـوليد كنندگان انرژي منطقه
 • تدوين برنامه هاي راهبردي و دستيابي به اهداف برنامه‏ريزي شده دراز مدت جهت ايجاد تعادل بين احداث ظرفيتهاي جديد نيــروگاهي، خريد يا فروش انرژي و فعال سازي پتانسيلهاي مديريت سمت مصرف
 • تدوين برنامه هاي راهبردي جهت توسعه منابع توليد پراكنده و انرژيهاي تجديدپذير در سطح منطقه
 • تدوين برنامه هاي راهبردي پيك سايي و دره زدايي در شبكه به منظور پايايي و بالا رفتن ضريب بار و كيفيت بهره برداري از نيروگاهها
 • تدوين برنامه هاي راهبردي جابجايي بارجهت انعطاف پذير كردن منحني بار
 • بررسي راهكارهاي مناسب براي كاهش تأثير مسائل زيست‌محيطي و سوخت بر پايايي شبكه
 • بررسي تاثير تجهيزات، روش‌ها، قوانين و نظام‌هاي زيست محيطي بر پايايي شبكه
 • در صورت نياز، هماهنگي با سازمان‌هاي مربوطه به منظور اتخاذ راهكارهايي براي كاهش اثرات نامطلوب محدوديت‌هاي مربوط به سوخت و مسائل زيست محيطي بر پايايي شبكه
 • پايش وضعيت هاي تأثيرگذار بر مديريت توليد و مصرف
 • ارتباط با گروه‌ها، كميته‌ها و نهادهاي منطقه‌اي و ملي كه براي بررسي و حل مسائل مشابه فعاليت مي‌كنند.
 • استفاده از مشاور ذيصلاح به منظور انجام برخي از فعاليت‌هاي فوق به تصويب شورا
 • تهيه توصيه‌ها و پيشنهادهايي جهت طرح در شورا
 • ارائه گزارش‌هاي منظم از هر يك از فعاليت‌هاي انجام‌شده به دبيرخانه شورا
 • ارائه گزارش خلاصه ساليانه دربردارنده ي خلاصه‌اي از مطالعات انجام گرفته و نتايج به دست آمده
 • ارتباط و هماهنگي فعاليت ها با كارگروه هاي ديگر شورا
 • ارتباط با ديگر كارگروه هاي فعال در اين زمينه در سطح كشور

5- اعضا

 • نماينده معاونت بهره برداري شركت برق منطقه اي
 • نماينده معاونت برنامه ريزي و تحقيقات شركت برق منطقه اي
 • يك نماينده از نيروگاه هاي خصوصي منطقه
 • يك نماينده از نيروگاه هاي دولتي منطقه
 • يك نماينده از هر يك از شركتهاي توزيع منطقه
 • يك عضو دانشگاهي

6- دبير

دبير كارگروه ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺎرﮔﺮوه و ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻮرا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺪ.

7- جلسات

جلسات منظم سه ماهه و در صورت نياز جلسات فوق العاده برگزار خواهد شد.

8 -اصلاح نظام نامه

لازم است نظام نامه شورا هر دو سال، يك بار بازنگري و در صورت نياز اصلاح شود. در عين حال اصلاح يا تغيير نظام نامه ممكن است به پيشنهاد هر يك از اعضاء و يا شورا در دستور كار كارگروه قرار گيرد كه در نهايت بايد به تصويب شورا برسد.

9-  روش اجرايي كارگروه

روش اجرايي كارگروه با پيشنهاد كارگروه مربوطه و تصويب شورا تاييد و هر دو سال يك بار مورد تجديد قرار ميگيرد.

 

تعداد بازدید
امروز :
2
روزگذشته :
4
هفته گذشته :
13
ماه گذشته :
46
کل بازدیدها :
523
aaa
آدرس