مهمترین ها
صنعت برق
تعداد بازدید :527

نظامنامه‏ كارگروه تحليل قابليت اطمينان و حوادث

1-اصطلاحات و تعاريف

 • ﻣﻨﻄﻘﻪ: ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي باختر
 • ﺷﺒﮑﻪ: ﺷﺒﮑﻪ انتقال، فوق توزيع و توزيع ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﻫﺎي مركزي، همدان و لرستان
 • ﺷﻮرا: ﺷﻮراي ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﺮق باختر
 • ﺣﺎدﺛﻪ: ﭘﯿﺸﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داراي ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ، اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 • ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺎدﺛﻪ: اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺎدﺛﻪ.
 • محرﻣﺎﻧﮕﯽ: ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐـﻪ اﻓﺸـﺎي آن ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ زﯾـﺎن (اﻗﺘﺼـﺎدي، سياسي ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ) ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ذﯾﻨﻔﻊ ﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻮراي ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 • آﻣﻮزه ﻫﺎ: ﻣﻮاردي ﮐﻪ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﻮادث و ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ميﺗﻮاﻧﻨـﺪ در ﺟﻬـﺖ اﻓـﺰاﯾﺶ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺷﺒﮑﻪ، ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 • ﻣﺸﺎور: ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺠﻮز درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸـﺎور ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎي برق ﻣﻨﻄﻘﻪاي، ﻣﺸﺎوره در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد.

2- هدف

تحليل قابليت اطمينان سيستم به منظور ارزيابي وضعيت فعلي، شناسايي نقاط ضعف و تدوين برنامه هاي راهبردي به منظور ارتقاي پايايي شبكه امري ضروري است. محاسبه شاخص هاي قابليت اطمينان نياز به جمع آوري داده هاي مختلف و استفاده از روشهاي علمي مرتبط دارد و ميبايست همواره مورد پايش قرار گيرد. لذا شورا نياز به تدوين فرآيندي جهت ارزيابي و محاسبه و پايش قابليت اطمينان شبكه دارد.

حوادث و ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ دارﻧﺪ. از اﯾﻦ رو ﺷﻮرا ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨـﺪي  ﺑـﺮاي اﻃﻤﯿﻨـﺎن از اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﻮادث و ﺧﺎﻣﻮﺷﯽﻫﺎ و اراﺋﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎي ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ و واﮐـﻨﺶ ﻧﺸﺎن دادن ﺑﻪ رﯾﺴﮏﻫﺎ و آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮيﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه دارد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎي ﻓﻨﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ و واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دادن ﺑﻪ رﯾﺴﮏ ﻫﺎ و آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮيﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه، ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﻣﺠﺪد آنﻫﺎ در ﻫﺮ ﺟﺎي ﺷﺒﮑﻪ وﺟﻮد دارد، ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز اﺳـﺖ، ﮐـﻪ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ پايايي ﺷـﺒﮑﻪ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ.

لذا در اين راستا هدف كارگروه ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ جهت ارزيابي قابليت اطمينان، پايش قابليت اطمينان شبكه، ﺗﺤﻠﯿﻞِ ﺣﺎدﺛﻪ و ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ و همچنين ارائه ﺳـﺎز و ﮐـﺎرهاي مناسب ﺑـﺮاي ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي و ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽﻫﺎ، اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ آﻣﻮزهﻫﺎ، و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫـﺎ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ و مشخص نمودن نقاط حساس و حادثه‏خيز شبكه به منظور تمركز بهينه‏ي سرمايه‏گزاري‏ها براي رفع حوادث مكرر در آن نواحي و در نهايت بهبود پايايي شبكه خواهد بود.

3-ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ

 • ايجاد فرايند پايش قابليت اطمينان شبكه
 • مشخص كردن داده‌ها و اطلاعات مورد نياز براي ارزيابي ها
 • تدوين شاخصهاي مناسب پايايي در هر سه بخش توليد و انتقال و توزيع و ارائه برنامه هاي راهبردي به منظور ارتقاي شاخصها
 • اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺎدﺛﻪ و ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎي ﯾﮑﺴﺎن
 • تدوين روش ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﮔﺰارش‏دﻫﯽ، ﻃﺒﻘﻪﺑﻨـﺪي، تحليل و اﻧﺘﺸـﺎر آﻣـﻮزهﻫـﺎ از ﺣـﻮادث و خاموشي‏ها
 • تدوين روش پاسخ گويي سريع به خاموشي هاي حادث شده
 • ارائه توصيه يا پيشنهاد به شورا در رابطه با خاموشي ها
 • ارﺗﺒﺎط و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺷﻮرا
 • اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎي ﻣﻨﻈﻢ از ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرا
 • اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ درﺑﺮدارﻧﺪه‏ي ﺧﻼﺻﻪاي از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪه ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرا

4- گزارشات

 • دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﺑﻪ روز ﺷﺪه
 • گزارش ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺣﻮادث و ﺧﺎﻣﻮﺷﯽﻫﺎ
 • ﮔﺰارش ﺧﻼﺻﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ درﺑﺮدارﻧﺪه ي ﺣﻮادث و ﺧﺎﻣﻮﺷﯽﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪه و آﻣﻮزهﻫﺎ
 • ﺣﻮادث ﻣﻬﻢ و ﺳﯿﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ

5- اعضا

 • نماينده معاونت برنامه ريزي و تحقيقات شركت برق منطقه اي
 • نماينده معاونت بهره برداري شركت برق منطقه اي
 • ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻣﻮر دﯾﺴﭙﺎﭼﯿﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي
 • نماﯾﻨﺪه اﻣﻮر دﯾﺴﭙﺎﭼﯿﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ (درﮔﯿﺮ در ﺣﻮادث و ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻫﺎ)
 • نماﯾﻨﺪه ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ (درﮔﯿﺮ در ﺣﻮادث و ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻫا)
 • نماﯾﻨﺪه ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ(درﮔﯿﺮ در ﺣﻮادث و ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻫﺎ)
 • ﯾﮏ ﻋﻀﻮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

6- دبير

دبير كارگروه ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺎرﮔﺮوه و ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻮرا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺪ.

7-  جلسات

جلسات منظم سه ماهه و در صورت نياز جلسات فوق العاده برگزار خواهد شد.

8-   اصلاح نظام نامه

لازم است نظام نامه شورا هر دو سال، يك بار بازنگري و در صورت نياز اصلاح شود. در عين حال اصلاح يا تغيير نظام نامه ممكن است به پيشنهاد هر يك از اعضاء و يا شورا در دستور كار كارگروه قرار گيرد كه در نهايت بايد به تصويب شورا برسد.

9-  روش اجرايي كارگروه

روش اجرايي كارگروه با پيشنهاد كارگروه مربوطه و تصويب شورا تاييد و هر دو سال يك بار مورد تجديد قرار ميگيرد.

 

تعداد بازدید
امروز :
1
روزگذشته :
5
هفته گذشته :
15
ماه گذشته :
55
کل بازدیدها :
527
aaa
آدرس