مهمترین ها
تعداد بازدید :556

نظامنامه كارگروه آموزش و تدوين بانك اطلاعاتي مطالعات پايايي

 

1-اصطلاحات و تعاريف

 • ﻣﻨﻄﻘﻪ: ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي باختر
 • ﺷﺒﮑﻪ: ﺷﺒﮑﻪ انتقال و فوق توزيع و توزيع ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي باختر
 • ﺷﻮرا: ﺷﻮراي ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﺮق باختر
 • دبيرخانه: دبيرخانه شوراي پايايي برق منطقه‏اي باختر
 • ﻣﺸﺎور: ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺠﻮز درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺎور ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي باختر، ﻣﺸﺎوره در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد.

2- هدف

ﻫﺪف اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ روﯾﮑﺮد واﺣﺪ در جمع آوري، صحت سنجي، افزايش ﮐـﺎراﯾﯽ داده ﻫﺎي ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﺒﮑﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آموزش فرهنگ پايايي در محدوده شركتهاي برق منطقه باشد.

3-فعاليت‏ها

 • تعيين نوع داده ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺷﺒﮑﻪ و تدوين روﺷﯽ ﺳﺎده ﺑﺮاي جمع آوري و ﺗﻮﻟﯿﺪ داده ﻫﺎي ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻼش در راﺳﺘﺎي ﺑﻬﺒﻮد دﻗﺖ و ﺛﺒﺎت آنﻫﺎ براي ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎي ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از داده ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
 • تدوﯾﻦ روند ﺻﺤﺖ سنجي و بروز رساني اﻃﻼﻋﺎت
 • ﻃﺮاﺣﯽ روﺷﯽ ﺑﺮاي ﭘﯿﮕﯿﺮي و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎي آن
 • طراﺣﯽ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮاي ﮔﺰارش ﻫﺎي ادواري و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰارش ﻫﺎي ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ
 • ﻃﺮاﺣﯽ و اﻧﺠﺎم ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ داده ﻫﺎي از ﭘﯿﺶ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ
 • ﻃﺮاﺣﯽ و اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارش ﻫﺎي ادواري
 • اراﺋﻪ ﮔﺰارش اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ به ﺷﻮراي ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮق ﮐﺸﻮر
 • تدوين روش‌هاي مناسب براي آشنايي مجموعه برق منطقه اي و توزيع با مفاهيم پايايي
 • تدوين دستورالعمل هاي آموزش جنبه هاي مختلف پايايي به پرسنل شركتهاي برق منطقه اي، توزيع و نيروگاهها جهت لزوم كاربرد پايايي در كنترل شبكه.
 • تدوين دستورالعمل هاي انتشار آموزش درس هاي گرفته شده از حوادث وخاموشي‏ها
 • فرهنگ سازي مناسب جهت آشنايي بيشتر سطوح مختلف صنعتي و دانشگاهي با مفاهيم و اهداف پايايي
 • درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات از ﺷﻮرا
 • اراﺋﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺰارش ﻫﺎي دوره اي ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﺷﻮرا

4-ﺍﻋﻀﺎ

 • نماينده معاونت برنامه ريزي و تحقيقات شركت برق منطقه اي
 • نماينده معاونت بهره برداري شركت برق منطقه اي
 • ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻣﻮر دﯾﺴﭙﺎﭼﯿﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي
 • نماﯾﻨﺪه دﯾﺴﭙﺎﭼﯿﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ
 • نماينده نيروگاههاي منطقه
 • نماينده معاونت منابع انساني برق منطقه اي
 • يك ﻋﻀﻮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

5- دبير

دبير كارگروه ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺎرﮔﺮوه و ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻮرا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺪ.

6- جلسات

جلسات منظم سه ماهه و در صورت نياز جلسات فوق العاده برگزار خواهد شد.

7-اصلاح نظام نامه

لازم است نظام نامه شورا هر دو سال، يك بار بازنگري و در صورت نياز اصلاح شود. در عين حال اصلاح يا تغيير نظام نامه ممكن است به پيشنهاد هر يك از اعضاء و يا شورا در دستور كار كارگروه قرار گيرد كه در نهايت بايد به تصويب شورا برسد.

8- روش اجرايي كارگروه

روش اجرايي كارگروه با پيشنهاد كارگروه مربوطه و تصويب شورا تاييد و هر دو سال يك بار مورد تجديد قرار ميگيرد.

تعداد بازدید
امروز :
1
روزگذشته :
2
هفته گذشته :
9
ماه گذشته :
42
کل بازدیدها :
556
aaa
آدرس