مهمترین ها
صنعت برق
تعداد بازدید :521

 نظامنامه كارگروه برنامه ريزي و بهره برداري هماهنگ توليد، انتقال و توزيع

1-  اصطلاحات و تعاريف:

 • ﻣﻨﻄﻘﻪ: ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي باختر
 • ﺷﺒﮑﻪ: ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﻫﺎي مركزي، همدان و لرستان
 • ﺷﻮرا: ﺷﻮراي ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﺮق باختر
 • كارگروه: كارگروه برنامه ريزي و بهره برداري هماهنگ توليد، انتقال و توزيع شوراي پايايي برق منطقه اي باختر
 • مشاور: هر شخص حقيقي يا حقوقي كه براساس مجوز دريافتي از كميته انتخاب مشاور شركت برق منطقه اي باختر و يا شركت هاي توليد و توزيع ﻣﺸﺎوره در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد.
 • دبيرخانه: دبيرخانه شوراي پايايي منطقه باختر
 • سيستم فوق توزيع: تمامي تأسيسات شبكه در گستره ولتاژي 63 كيلوولت
 • سيستم توزيع: تمامي تأسيسات شبكه در گستره ولتاژي 20 كيلوولت
 • شورا: شوراي پايايي برق منطقه‏اي باختر
 • شركت هاي توزيع: سه شركت توزيع نيروي برق در استانهاي مركزي، همدان و لرستان

2- مقدمه

از آنجاييكه شبكه در هر سه بخش توليد، انتقال و توزيع داراي مسائل مرتبط با پايايي بوده و بيشتر مسائل مشترك بين هر سه بخش ميباشد، شورا نياز به فرآيندي به منظور ارتباط موثر، منسجم و هماهنگ بين هر سه بخش در حل مسائل پايايي دارد. به منظور دستيابي به اين امر نياز ضروري به هماهنگي هر سه بخش در بحثهاي برنامه ريزي، بهره برداري ، تامين بودجه، تعميرات و ... وجود دارد. هدف اين كارگروه ايجاد هماهنگي و رويه هماهنگ جهت حل مسائل مرتبط با پايايي در هر سه بخش بطور همزمان ميباشد.

3- هدف

تدوين يك فرآيند منسجم به منظور هماهنگي بخشهاي توليد، توزيع و انتقال به منظور ارائه پيشنهادات قابل اجرا و راهكارهاي مناسب جهت حفظ و ارتقاي پايايي شبكه

4- فعاليت‏ها

 • تدوين روش‌هاي مناسب و پيشنهادهاي لازم جهت هماهنگي نحوه استفاده از تجهيزات توزيع و فوق توزيع براي كاهش ريسك خاموشي و بهبود عملكرد تجهيزات مورد استفاده شامل انتقال بار ايستگاههاي مشخص شده فوق توزيع به يكديگر از طريق تغييرات در اتصال ايستگاه هاي توزيع به خطوط توزيع
 • تدوين روش‌هاي مناسب و پيشنهادهاي لازم جهت هماهنگي احداث خطوط و ايستگاه هاي جديد در مركز ثقل بار با هماهنگي و ملحوظ نمودن نظرات شركت هاي توزيع جهت كاهش هزينه تأسيسات توزيع
 • از آنجاييكه امكان خاموشي سراسري شبكه وجود دارد كارگروه بايد يك طرح بهينه براي بازيابي سريع و امن شبكه به منظور بازگرداندن آن از حالت خاموشي سراسري به حالت نرمال را داشته باشد.
 • تهيه طرح بهينه بازيابي و ارائه يك گزارش دربردارنده ي روندهاي آن به دبيرخانه شورا و همچنين تدوين روند به روز رساني طرح بازيابي به صورت سالانه و يا هنگامي كه تغييرات مهم در شبكه رخ مي دهد و ارائه گزارش به دبيرخانه شورا
 • تدوين روش طبقه بندي پست‏ها بر اساس معيارها و شناسايي پست هاي حساس
 • تدوين راه كارهايي براي كاهش آسيب پذيري پست‏هاي موجود
 • ايجاد دستورالعمل جامع و دقيق براي ايجاد انبار مشترك و همچنين گزارش‌دهي، طبقه‌بندي و انتشار اقلام موجود و مورد نياز انبار متناسب با ميزان محرمانگي اطلاعات

5- اعضا

 • نماينده معاون برنامه ريزي و تحقيقات برق منطقه اي
 • نماينده معاون بهره برداري برق منطقه اي
 • نماينده معاون طرح و توسعه برق منطقه اي
 • نماينده مدير امور ديسپاچينگ
 • نماينده شركت هاي توزيع
 • نماينده نيروگاههاي منطقه
 • يك عضو دانشگاهي

6- دبير

دبير كارگروه ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺎرﮔﺮوه و ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻮرا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺪ.

7-جلسات

جلسات منظم سه ماهه و در صورت نياز جلسات فوق العاده برگزار خواهد شد.

8-اصلاح نظام نامه

لازم است نظام نامه شورا هر دو سال، يك بار بازنگري و در صورت نياز اصلاح شود. در عين حال اصلاح يا تغيير نظام نامه ممكن است به پيشنهاد هر يك از اعضاء و يا شورا در دستور كار كارگروه قرار گيرد كه در نهايت بايد به تصويب شورا برسد.

9-  روش اجرايي كارگروه

روش اجرايي كارگروه با پيشنهاد كارگروه مربوطه و تصويب شورا تاييد و هر دو سال يك بار مورد تجديد قرار ميگيرد.
تعداد بازدید
امروز :
1
روزگذشته :
1
هفته گذشته :
8
ماه گذشته :
43
کل بازدیدها :
521
aaa
آدرس