مهمترین ها
تعداد بازدید :2607


اقلام كلان آماري سال 1394

 

جدول 1- موجودي مشتركين(مشترك) شركت برق منطقه اي باختر در سال 1394

نوع مصرفخانگيعموميكشاورزيصنعتيساير مصارفروشنايي معابرجمع
دوره 1  1 1 35   37
دوره 2  1 1 35   37
دوره 3  1 1 35   37
دوره 4       
دوره 5       
دوره 6       

 

مشتركين: اشخاص حقيقي يا حقوقي كه انشعاب هاي مورد تقاضاي آنها بر طبق مقررات برقرار شده باشد.

مشتركين مستقيم در شركت هاي برق منطقه اي : مشتركين خاصي كه روي ولتاژ 63 كيلوولت و به بالا تغذيه مي شود.

مشتركين مستقيم در شركت هاي توزيع: مشتركين كه روي ولتاژهاي فشار متوسط داراي فيدر اختصاصي در پست فوق توزيع بوده و داراي لوازم اندازه گيري اختصاصي در پست فوق توزيع هستند

همچنين ديماند مصرفي آنها دو مگاوات به بالاست و معمولا جزء تعرفه هاي صنعتي و عمومي هستند.

 

جدول 2- فروش (مصرف) شركت برق منطقه اي باختر در سال 1394

نوع مصرفخانگيعموميكشاورزيصنعتيساير مصارفروشنايي معابرجمع
دوره 1   10020.436 821714.647   831735.1
دوره 2   10587.44 791941.042   802528.5
دوره 3  10931.0721128559.923   1139491
دوره 4       
دوره 5       
دوره 6       
جمع  31538.9442742215.612  2773755

 

فروش : فروش يا مصرف انرژي برق در داخل كشور به مشتركين بر اساس تعرفه هاي اعلام شده توسط وزارت نيرو انجام مي گيرد.

فروش مستقيم در شركت هاي برق منطقه اي : فروش به مشتركين خاصي كه روي ولتاژ 63 كيلوولت و به بالا تغذيه مي شود.

فروش مستقيم در شركت هاي توزيع نيروي برق : فروش به مشتركين كه روي ولتاژهاي فشار متوسط داراي فيدر اختصاصي در پست فوق توزيع بوده و داراي لوازم  اندازه گيري اختصاصي در

پست فوق توزيع هستند.همچنين ديماند مصرفي آنها دو مگاوات به بالا است و معمولا جزء تعرفه هاي صنعتي يا عمومي هستند.

تعداد بازدید
امروز :
1
روزگذشته :
5
هفته گذشته :
15
ماه گذشته :
63
کل بازدیدها :
2607
aaa
آدرس