مهمترین ها
صنعت برق
معاونت برنامه ريزي و تحقیقات
غلامعلي صفري كارچاني
مهندسي كامپيوتر نرم افزار
معاون برنامه ريزي و تحقيقات
كارشناس بانك اطلاعات دفتر تحقيقات-كارشناس نرم افزار-كارشناس GIS ، سرپرست دفتر فناوري ارتباطات و مديريت اطلاعات
جزئیات
مجيد گودرزيان
سرپرست دفتر بودجه
ناهید سلطانی پور
مديردفتر تحقيقات و كنترل كيفيت تجهيزات
مدير دفتر فن آوري ارتباطات و مديريت اطلاعات
info@brec.ir - 086-34132123
فاطمه سفيانيان
مدير دفتر برنامه ريزي فني
aaa
آدرس