مهمترین ها
صنعت برق
معاونت منابع انسانی
رضا بهرامي
كارشناس ارشد حقوق عمومي
معاونت منابع انساني
086-33402117
جزئیات
مجيد سعادت زاده
كارشناس ارشد پژوهش اجتماعي – دانشجوي دكتري جامعه شناسي
مدير دفتر سازماندهي و بهبود روشها
086-33402032
نيره كريمي
كارشناس ارشد مديريت دولتي
مدير امور كاركنان و رفاه
086-33402011
عليرضا حبيبي
كارشناسي ارشد مديريت دولتی
مدير دفتر برنامه ريزي نيروي انساني و آموزش
habibi@brec.ir - 086-33402054
محمود رستم پور
كارشناس ارشد
مدير دفتر مديريت استراتژيك و بهره وري
aaa
آدرس