مهمترین ها
صنعت برق
معاونت منابع انسانی
رضا بهرامي
كارشناس ارشد حقوق عمومي
معاونت منابع انساني
086-33402117
جزئیات
مجيد سعادت زاده
كارشناس ارشد علوم اجتماعي
مدير دفتر سازماندهي و بهبود روشها
m.saadatzadeh@brec.ir- 086-33402032
نيره كريمي
كارشناس ارشد مديريت دولتي
مدير امور كاركنان و رفاه
karimi@brec.ir-086-33402011
عليرضا حبيبي
كارشناسي ارشد مديريت دولتی
مدير دفتر برنامه ريزي نيروي انساني و آموزش
habibi@brec.ir- 086-33402054
محمود رستم پور
كارشناس ارشد مديريت بازرگاني
مدير دفتر مديريت استراتژيك و بهره وري
m.rostampour@brec.ir-08633402400
aaa
آدرس