مهمترین ها
صنعت برق
معاونت طرح توسعه
مجتبي داودآبادي
فوق ليسانس( برق –قدرت)
معاون طرح و توسعه
Davodabadi@brec.ir-08633402088
معاون برنامه ريزي و تحقيقات-معاون بهره برداري
جزئیات
ليسانس عمران
مجري طرح ساختمان
e.shafiei@brec.ir - 08633402201
یداله فرخی
فوق ليسانس( برق –قدرت)
مجري طرح مخابرات و ديسپاچينگ
08633402011
مدير دفتر تحقيقات و كنترل كيفيت تجهيزات
حمید صفایی شریف
فوق ليسانس( برق – قدرت)
مدير دفتر مهندسي طرحها
h.safaei@brec.ir-08633402078
وحيد سوري
فوق ليسانس( برق – قدرت)- دانشجوي دكتراي برق قدرت
مجري طرح خطوط و پست انتقال و فوق توزيع استان همدان
v.souri@brec.ir-08633402179
علي فتحي
ليسانس برق
سرپرست طرح خطوط و پست انتقال و فوق توزيع استان مركزي
a.fathi@brec.ir-33402206
اكبر حميدي
فوق ليسانس برق- قدرت
مجري طرح خطوط و پست انتقال و فوق توزيع استان لرستان
a.hamidi@brec.ir-08633402156
aaa
آدرس