آخرین بروزرسانی : 1397/01/28
معاونت طرح توسعه
رضا سلطانعلي
معاون طرح و توسعه
جزئیات
جواد رجبي
ليسانس عمران-عمران
مجري طرح ساختمان
j.rajabi@brec.ir - 09183649519
یداله فرخی
مجري طرح مخابرات و فیبر نوری
حمید صفایی شریف
مدير دفتر مهندسي طرحها
وحيد سوري
ليسانس مهندسي برق
سرپرست طرح خطوط و پست انتقال و فوق توزيع استان همدان
اكبر حميدي
مجري طرح خطوط و پست انتقال و فوق توزيع استان مركزي
مهمترین رويدادها
aaa
آدرس