آخرین بروزرسانی : 1397/02/03
معاونت بهره برداري
جعفر نصرتيان اهور
معاون بهره برداري
086-34130662
جزئیات
جعفر نصرتيان اهور
فوق ليسانس برق قدرت
مدير دفتر فني انتقال
عبدالرضا تقوي
مدير امور ديسپاچينگ و مخابرات
taghavi@brec.ir - 08634132135
علی فتحی
مجري طرح اصلاح و بهينه سازي
روح اله داودآبادی فراهانی
ليسانس مهندسي برق قدرت
سرپرست امور انتقال نيرو استان مرکزي
ولي اله ابراهيميان
مدير امور انتقال نيرو استان لرستان
661-2227793
عبدالرحمني
مدير امور انتقال نيرو استان همدان
811-4283000
نيره نخستين
سرپرست دفتر بازار برق
مهمترین رويدادها
aaa
آدرس