مهمترین ها
صنعت برق
معاونت بهره برداري
جعفر نصرتيان اهور
دكتري مهندسي برق و قدرت
معاون بهره برداري
33402219-086
جزئیات
منصور عبدي
كارشناس ارشد مهندسي برق-قدرت
سرپرست دفتر فني انتقال
33402181-086
عبدالرضا تقوي
كارشناس ارشد مهندسي برق-قدرت
مدير امور ديسپاچينگ و مخابرات
taghavi@brec.ir - 33402241-086
محمدرضا طهراني
كارشناس ارشد مهندسي برق-قدرت
مجري طرح و اصلاح و بهينه سازي
33402080-086
روح اله داودآبادی فراهانی
ليسانس مهندسي برق قدرت
مدير انتقال نيرو استان مركزي
33402199-086
ولي اله ابراهيميان
كارشناس ارشد مهندسي برق-قدرت
مدير امور انتقال نيرو استان لرستان
33402701-086
محمد عبدالرحمني
كارشناس ارشد مهندسي برق-قدرت
مدير امور انتقال نيرو استان همدان
33402601-086
نيره نخستين
ليسانس مهندسي برق و قدرت
مدير دفتر بازار برق
bazarebargh@ brec.ir-33402200-086
aaa
آدرس