مهمترین ها
صنعت برق
تعداد بازدید :13360
 • تهيه و تدوين و ارائه پيشنهادات اصلاحي در زمينه دستور العملهاي پرسنلي و اداري
 • اعمال و اجراي قوانين و آيين نامه هاي اداري ، استخدامي و نظام پرداخت
 • صدور احكام استخدامي ، بيمه و بازنشستگي ، بازخريدي ، حقوق و دستمزد و ....
 • بررسي سوابق خدمتي پرسنل به منظور تعيين و اعلام بازنشستگي آنها
 • اجراي كليه اقدامات امور پرسنلي مربوط به نقل و انتقالات ، مرخصي ها ، ترفيعات ، مأموريتها و ....
 • جمع آوري ، حفظ و نگهداري سوابق پرسنلي و تهيه آمار كاركنان شركت
 • نظارت بر انجام خدمات درماني كاركنان شركت
 • تهيه احكام برقراري بازنشستگي و وظيفه كاركنان شركت و وراث قانوني آنها كه مشمول صندوق بازنشستگي
 • نظارت بر اجراي قوانين ، مقررات و دستور العملهاي صادره و انجام مطلوب وظايف واحد هاي تحت سرپرستي
 •  برنامه ريزي بمنظور استفاده مطلوب از امكانات واحد تحت سرپرستي
 • هماهنگي وارتباط موثر با ساير واحد هاي شركت در اجراي وظايف محوله و سياستها و خط مشي هاي تعيين شده
 • برنامه ريزي به منظور تحكيم روابط انساني در محيط شركت وايجاد مكانيسم هاي انگيزشي به منظور ارتقاء كمي و كيفي عملكرد پرسنل واحد
تعداد بازدید
امروز :
3
روزگذشته :
1
هفته گذشته :
27
ماه گذشته :
247
کل بازدیدها :
13360
aaa
آدرس