مهمترین ها
تعداد بازدید :3236
 • نظارت بر اجراي قوانين ، مقررات و دستور العملهاي صادره و انجام مطلوب وظايف واحد هاي تحت سرپرستي
 • هماهنگي وارتباط موثر با ساير واحد هاي شركت در اجراي وظايف محوله و سياستها و خط مشي هاي تعيين شده
 • برنامه ريزي به منظور تحكيم روابط انساني در محيط كار واحد تحت سرپرستي و ايجاد مكانيسم هاي انگيزشي به منظور ارتقاء كمي و كيفي عملكرد پرسنل واحد
 • انجام بررسيها و مطالعات مستمر بمنظور ارائه پيشنهادات براي تنظيم خط مشي ها ، آرمان و برنامه استراتژيك شركت و به روز نمودن آن
 • انجام بررسيها و مطالعات مستمر به منظور برنامه ريزي جهت ارتقاء بهره وري در واحد هاي شركت
 • تعريف و اجراي پروژه هاي بهبود و مديريت عملكرد
 • ارائه پيشنهادات مربوط به شاخصهاي بهره وري و ارزيابي بهره وري واحد ها
 • انجام بررسيها و مطالعات مستمر به منظور تنظيم ، تدوين و به هنگام سازي فرآيندها و شاخص هاي بهره وري در شركت
 • مطالعه ، تهيه و تدوين سيستم هاي مديريتي و بهنگام سازي آن
 • تجزيه و تحليل نتايج مميزيها و انجام اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه
 • پيگيري و نظارت بر استقرار سيستم هاي مديريتي به منظور ارتقاء بهره وري سازمان
 • پيگيري و نظارت مستمر بر جاري سازي خط مشي ها و برنامه استراتژيك شركت در كليه واحد ها
 • برنامه ريزي و اجراي فرآيند خود ارزيابي و ارزيابي به صورت ادواري در شركت
 • تشويق و توسعه كارهاي گروهي در سازمان و استفاده از خرد جمعي به منظور توان افزايي كاركنان توزيع ، جمع آوري و نگهداري اسناد و مدارك و داده هاي كيفي و كنترل سوابق كيفيت به منظور حصول اطمينان از عملكرد صحيح سيستمهاي مديريتي برنامه ريزي شده براي ارتقاء بهره وري
تعداد بازدید
امروز :
1
روزگذشته :
2
هفته گذشته :
9
ماه گذشته :
45
کل بازدیدها :
3236
aaa
آدرس