مهمترین ها
تعداد بازدید :2380

شرح وظايف عمومي :

- مطالعه وشناخت هدفها و مأموريت هاي شركت برق باختر در چارچوب برنامه هاي كلي توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور و خط مشي و سياستهاي وزارت نيرو

- مطالعه وشناخت قوانين ومقررات و دستورالعملها در حوزه كاري

- مطالعه و بررسي فرآيندهاي كاري و مقايسه آن با مؤسسات مشابه ، مطالعه كتب ونشريات علمي داخلي در زمينه هاي كاري بمنظور ارائه طرحهاي جديد وكسب اطلاعات تخصصي لازم در بهبود فعاليتهاي كاري.

- بررسي علمي وعملي از فرآيندهاي كاري ،به منظور انتخاب مناسبترين وبهترين الگو در انجام فعاليتهاي كاري ، متناسب با حجم ونوع عمليات وفعاليتهاي موجودوآتي واحد سازماني با در نظرگرفتن امكانات ومحدوديت ها .

- نظارت بر رعايت دقيق دستور العملهاي كاري و روشهاي اجرائي ، آئين نامه ها و مقررات مربوطه بر اساس الزامات و پاسخگوئي به سيستمهاي مديريتي از جمله ( بهره وري ، تضمين كيفيت ، ارزيابي بر اساس مدل EFQM).

- شركت در دوره ها وكنفرانس هاي آموزشي درون وبرون شركت بر اساس ضوابط و دستورات مقام ما فوق به منظور افزايش اطلاعات و دانش تخصصي وارائه راهكارهاي مناسب

- ارائه پيشنهادات جامع درجهت رفع تنگناها و مشكلات واحد كاري .

- استفاده صحيح از لوازم وتجهيزات سخت افزاري ونرم افزاري اداري وحفظ اموال دولتي وجلوگيري از اسراف

- رعايت مسائل و مقررات بهداشتي وايمني و توجه كافي به بهداشت رواني در محيط كار بمنظور حفظ سلامت كاركنان بنا به وظايف شغلي .

- رعايت اصول كيفي در انجام وظايف و مسئوليتهاي محوله بمنظور پاسخگويي به نيازمنديهاي سيستم هاي مديريتي .

-  عضويت و فعاليت در كميته هاي مرتبط با وظايف حوزه حسب ابلاغهاي صادره .

- شركت در جلسات ، سمينارها با توجه به نياز شركت و موافقت مقام   مافوق.

- انجام ساير امور ارجاعي اداري محوله

                                                                 

شرح وظايف تخصصي :

- نظارت بر تهيه وتأييد اسناد مناقصه ها ومزايده ها بر اساس آيين نامه معاملات ودستورالعمل هاي مربوطه وهماهنگي با واحدهاي متقاضي بمنظور تسهيل در انتخاب  پيمانكار  يا تأمين كنندگان مناسب

- همكاري با كميسيون مناقصات در برگزاري مناقصات ومزايدات و اخذ مجوزات لازم بر اساس صورتجلسات مناقصه وهماهنگي تشكيل جلسات بمنظور تعيين برنده مناقصه ومزايده

- نظارت بر مراحل انعقاد قرارداد با تأمين كنندگان كالا وخدمات بر اساس تأييديه هاي موردنياز ،هماهنگي با واحدهاي ذيربط، مفاد اسناد مناقصه وآيين نامه ها بمنظور مبادله قرارداد .

- نظارت بر عمليات خريدكالاها بر اساس مشخصات داده  شده ، هماهنگي با واحد متقاضي جهت تأييد فني بمنظورصدور رسيد انبار

- نظارت بر نگهداري صحيح اقلام موجود در انبار بر اساس دستورالعمل نگهداري ،سيستم كدينگ وبازديد دوره اي به منظور حفظ سلامت وكيفيت تجهيزات و قطعات

- همكاري با تيم انبار گرداني در انبار گرداني پايان سال وميان دوره اي براساس اطلاعات آماري در مورد موجودي وهماهنگي با كاركنان انبار گردان بمنظور تصحيح اطلاعات آماري انبار

- بررسي وتأييد ليست كالاهاي مازاد انبارها بر اساس گزارش دريافتي از كاركنان تحت سرپرستي ،تاريخ ورود به انبار ، بمنظور اعلام به واحدهاي فني جهت تعيين تكليف

- همكاري با سيستم بهبود روشها در تدوين واصلاح روشها ودستورالعمل هاي خريد كالا وخدمات ونگهداري كالا بر اساس سوابق موجود ،گزارشات وپيشنهادات انبار و واحدهاي اجرايي بمنظور بهينه سازي روشهاي موجود.

- نظارت بر ايجاد و بروز رساني بانك اطلاعاتي تأمين كنندگان كالا و خدمات بر اساس فرم هاي استاندارد ،  فراخوان ها ، سوابق نمايشگاه ها وكاتولوگ ها بمنظور تسهيل در بازيابي اطلاعات

- نظارت بر انجام مراحل خريد خارجي بر اساس نظر كارشناس خبره ( منتخب هيئت مديره) ، تأييديه مدير عامل وگشايش LC بمنظور ابلاغ به تأمين كننده ، ترخيص وتحويل كالا

- همكاري با كميته انتخاب مشاور درانتخاب مشاور براي مفاد قانون برگزاري مناقصات و اخذ مجوزات لازم براساس صورتجلسات كميته انتخاب مشاور و هماهنگي براي تشكيل جلسات كميته انتخاب مشاور .

-همكاري با كميته فني بازرگاني در انجام وظايف محوله به كميته مذكور.

-همكاري با كميته قراردادهاي غير نمونه در جهت انجام وظايف كميته مذكور.

   - نظارت بر ثبت كليه مراتب روند كارها  بر اساس اسناد و مدارك مربوطه در سيستم جامع.

 

شرح وظايف مديريتي :

1-  برنامه ريزي به منظور استفاده مطلوب از امكانات تحت سرپرستي .

2- حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف كاركنان تابع از طريق سرپرستي و اعمال نظارت مستقيم بر كار آنها .

3- كنترل دقيق پيشرفت كار و انجام به موقع برنامه هاي محوله در مقاطع زماني پيش بيني شده .

4- برنامه ريزي به منظور تحكيم روابط انساني در محيط كار واحد تحت سرپرستي و ايجاد مكانسيم هاي انگيزشي به منظور ارتقاء كمي و كيفي عملكرد پرسنل تحت سرپرستي .

5- همكاري و هماهنگي مستمر با واحدهاي ذيربط در زمينه هاي پيش بيني بودجه واحد تحت سرپرستي ، سازماندهي واحد تحت سرپرستي ، برنامه ريزي نيروي انساني و نياز سنجي آموزشي ، ارزشيابي عملكرد كاركنان تحت سرپرستي .

6- نظارت و كنترل بر عملكرد و فعاليتهاي افراد تحت سرپرستي و اعمال راهنمايي هاي لازم درجهت پيشبرد و حسن اجراي وظايف .

 

تعداد بازدید
امروز :
3
روزگذشته :
1
هفته گذشته :
17
ماه گذشته :
73
کل بازدیدها :
2380
aaa
آدرس