مهمترین ها
تعداد بازدید :2230

شرح وظايف عمومي :

- مطالعه وشناخت هدفها و مأموريت هاي شركت برق باختر در چارچوب برنامه هاي كلي توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور و خط مشي و سياستهاي وزارت نيرو

- مطالعه وشناخت قوانين ومقررات و دستورالعملها در حوزه كاري

- مطالعه و بررسي فرآيندهاي كاري و مقايسه آن با مؤسسات مشابه ، مطالعه كتب ونشريات علمي داخلي در زمينه هاي كاري بمنظور ارائه طرحهاي جديد وكسب اطلاعات تخصصي لازم در بهبود فعاليتهاي كاري.

- بررسي علمي وعملي از فرآيندهاي كاري ،به منظور انتخاب مناسبترين وبهترين الگو در انجام فعاليتهاي كاري ، متناسب با حجم ونوع عمليات وفعاليتهاي موجودوآتي واحد سازماني با در نظرگرفتن امكانات ومحدوديت ها .

- نظارت بر رعايت دقيق دستور العملهاي كاري و روشهاي اجرائي ، آئين نامه ها و مقررات مربوطه بر اساس الزامات و پاسخگوئي به سيستمهاي مديريتي از جمله ( بهره وري ، تضمين كيفيت ، ارزيابي بر اساس مدل EFQM).

- شركت در دوره ها وكنفرانس هاي آموزشي درون وبرون شركت بر اساس ضوابط و دستورات مقام ما فوق به منظور افزايش اطلاعات و دانش تخصصي وارائه راهكارهاي مناسب

- ارائه پيشنهادات جامع درجهت رفع تنگناها و مشكلات واحد كاري .

- استفاده صحيح از لوازم وتجهيزات سخت افزاري ونرم افزاري اداري وحفظ اموال دولتي وجلوگيري از اسراف

- رعايت مسائل و مقررات بهداشتي وايمني و توجه كافي به بهداشت رواني در محيط كار بمنظور حفظ سلامت كاركنان بنا به وظايف شغلي .

- رعايت اصول كيفي در انجام وظايف و مسئوليتهاي محوله بمنظور پاسخگويي به نيازمنديهاي سيستم هاي مديريتي .

-  عضويت و فعاليت در كميته هاي مرتبط با وظايف حوزه حسب ابلاغهاي صادره .

- شركت در جلسات ، سمينارها با توجه به نياز شركت و موافقت مقام   مافوق.

- انجام ساير امور ارجاعي اداري محوله .

 

شرح وظايف تخصصي :

- نظارت وكنترل بر تهيه صورتهاي مالي بر اساس استانداردهاي حسابداري واطلاعات موجود در دفاتر شركت به منظور اطمينان از صحت صورتهاي مالي ارائه شده مراجع ذيصلاح .

- ارائه گزارشات مالي ( بودجه اي ، نقدينگي ، دارايي ها ، وضعيت پيمانكاران ، ماليه ،بدهي ) بر اساس اطلاعات موجود دردفاتر بمنظورآگاهي مقامات ما فوق براي اتخاذ تصميمات .

- پيگيري تأمين منابع مالي بر اساس بودجه شركت وموافقتنامه هاي مبادله شده با سازمانهاي مربوطه ( برنامه بودجه و شركت توانير) بمنظور تأمين نقدينگي لازم براي هزينه هاي جاري وسرمايه اي

- كنترل و نظارت بر نقدينگي شركت بر اساس بودجه و الويت بندي نيازها و اهداف شركت به منظور تخصيص بهينه نقدينگي به الويتهاي شركت .

- نظارت بر ثبت حسابها ونگهداري دفاتر قانوني واسناد بر اساس آئين نامه تحرير دفاتر به منظور اطمينان از ثبت دقيق وبموقع رويدادهاي مالي .

- كنترل حسابهاي دريافتي وپرداختي شركت و پيگيري مغايرت ها بر اساس صورت مغايرت وتطبيق حسابها بمنظور رفع مغايرتها وشفاف سازي حسابها .

- نظارت و كنترل بر كليه پرداختها (حقوق ومزاياء صورت وضعيت پيمانكاران ، فروشندگان و .....) بر اساس آئين نامه ها ، مقررات و قوانين مربوطه بمنظور پرداخت به موقع طلب ذينفعان .

- كنترل ، نظارت وتأييد امور مربوط به حسابداري انبار و اموال (جمعداري يا امين اموال) وتأسيسات بر اساس آئين نامه ها  ، قوانين ، مقررات و مدارك مربوطه به منظور حصول اطمينان از نگهداري و حفاظت از دارايي به نحو مناسب .

- تهيه و بازنگري آيين نامه هاي مالي بر اساس آئين نامه معاملات( آئين نامه اموال، نحوه ثبت حسابها ، آئين نامه وام) به منظور ساماندهي فعاليتهاي اداري ومالي .

- نظارت ، كنترل وتقسيم وظايف بين كاركنان تحت سرپرستي بر اساس شرح وظايف و بخشهاي شغلي به منظور بهره وري بيشتر كاركنان .

- نياز سنجي آموزش پرسنل تحت سرپرستي ، به منظور ارتقاء دانش و به روز نگه داشتن اطلاعات پرسنل .

- تهيه و ارائه بودجه شركت بر اساس كسب اطلاعات از واحدهاي مختلف وتجربه سالهاي گذشته به منظور برآورد صحيح درآمد و هزينه سال آينده .

- ارسال درخواست وجه به خزانه و توانير براساس نياز شركت جهت دريافت وجه در چارچوب بودجه مصوب و تخصيص داده شده .

- پيگيري پروژه هاي مالياتي شركت در سازمان امور مالياتي و اخذ مفاصاحساب و استرداد مطالبات شركت .

- كنترل ، دريافت و پرداخت سپرده هاي پيمانكاران ازطريق خزانه و واريز به حساب پيمانكاران براساس ضوابط .

- نظارت بر تمديد و ابطال ضمانت هاي بانكي دريافتي از پيمانكاران طبق ضوابط .

- همكاري با حسابرسان و پاسخگويي به مراجع قضايي و نظام حسابرسي .

- كنترل و نظارت بر پرداخت هاي شركت براساس بودجه مصوب وارائه گزارشات ماهيانه .

 

شرح وظايف مديريتي :

1-  برنامه ريزي به منظور استفاده مطلوب از امكانات تحت سرپرستي .

2- حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف كاركنان تابع از طريق سرپرستي و اعمال نظارت مستقيم بر كار آنها .

3- كنترل دقيق پيشرفت كار و انجام به موقع برنامه هاي محوله در مقاطع زماني پيش بيني شده .

4- برنامه ريزي به منظور تحكيم روابط انساني در محيط كار واحد تحت سرپرستي و ايجاد مكانسيم هاي انگيزشي به منظور ارتقاء كمي و كيفي عملكرد پرسنل تحت سرپرستي .

5- همكاري و هماهنگي مستمر با واحدهاي ذيربط در زمينه هاي پيش بيني بودجه واحد تحت سرپرستي ، سازماندهي واحد تحت سرپرستي ، برنامه ريزي نيروي انساني و نياز سنجي آموزشي ، ارزشيابي عملكرد كاركنان تحت سرپرستي .

6- نظارت و كنترل بر عملكرد و فعاليتهاي افراد تحت سرپرستي و اعمال راهنمايي هاي لازم درجهت پيشبرد و حسن اجراي وظايف .

 

تعداد بازدید
امروز :
1
روزگذشته :
3
هفته گذشته :
13
ماه گذشته :
54
کل بازدیدها :
2230
aaa
آدرس