مهمترین ها
صنعت برق
تعداد بازدید :2167

شرح وظايف عمومي  :

- مطالعه وشناخت هدفها و مأموريت هاي شركت برق باختر در چارچوب برنامه هاي كلي توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور و خط مشي و سياستهاي وزارت نيرو

- مطالعه وشناخت قوانين ومقررات و دستورالعملها در حوزه كاري

- مطالعه و بررسي فرآيندهاي كاري و مقايسه آن با مؤسسات مشابه ، مطالعه كتب ونشريات علمي داخلي در زمينه هاي كاري بمنظور ارائه طرحهاي جديد وكسب اطلاعات تخصصي لازم در بهبود فعاليتهاي كاري.

- بررسي علمي وعملي از فرآيندهاي كاري ،به منظور انتخاب مناسبترين وبهترين الگو در انجام فعاليتهاي كاري ، متناسب با حجم ونوع عمليات وفعاليتهاي موجودوآتي واحد سازماني با در نظرگرفتن امكانات ومحدوديت ها .

- نظارت بر رعايت دقيق دستور العملهاي كاري و روشهاي اجرائي ، آئين نامه ها و مقررات مربوطه بر اساس الزامات و پاسخگوئي به سيستمهاي مديريتي از جمله ( بهره وري ، تضمين كيفيت ، ارزيابي بر اساس مدل EFQM).

- شركت در دوره ها وكنفرانس هاي آموزشي درون وبرون شركت بر اساس ضوابط و دستورات مقام ما فوق به منظور افزايش اطلاعات و دانش تخصصي وارائه راهكارهاي مناسب

- ارائه پيشنهادات جامع درجهت رفع تنگناها و مشكلات واحد كاري .

- استفاده صحيح از لوازم وتجهيزات سخت افزاري ونرم افزاري اداري وحفظ اموال دولتي وجلوگيري از اسراف

- رعايت مسائل و مقررات بهداشتي وايمني و توجه كافي به بهداشت رواني در محيط كار بمنظور حفظ سلامت كاركنان بنا به وظايف شغلي .

- رعايت اصول كيفي در انجام وظايف و مسئوليتهاي محوله بمنظور پاسخگويي به نيازمنديهاي سيستم هاي مديريتي .

-  عضويت و فعاليت در كميته هاي مرتبط با وظايف حوزه حسب ابلاغهاي صادره .

- شركت در جلسات ، سمينارها با توجه به نياز شركت و موافقت مقام   مافوق.

- انجام ساير امور ارجاعي اداري محوله

                   

شرح وظايف تخصصي :

- نظارت و كنترل بر كليه قراردادهاي مربوط به خدمات عمومي براساس قوانين و مقررات .

- هماهنگي و همكاري در برگزاري سمينارها ، همايشها ، جلسات ، مراسم ويژه و ..... براساس درخواستهاي ارسالي ازسوي واحدهاي مختلف بمنظور برگزاري آنها بنحو مطلوب .

- بررسي و نظارت بر گزارشات تهيه شده توسط كارشناسان تحت سرپرستي براساس مفاد قراردادها و تطبيق عملكرد آنها بمنظور اطمينان از صحت گزارشات ارائه شده به مقامات مافوق .

- بررسي و نظارت بر محاسبات و صورتحسابها و فاكتورهاي واصله مرتبط براساس درخواست خريدها و فرمهاي تحويل كالا بمنظور اطمينان از صحت آنها و ارائه به امورمالي و ذيحسابي .

- ارائه راهكارهاي مناسب خدمات رساني براساس موقعيت هاي خاص پيش آمده و تجربيات قبلي بمنظور پيشرفت كيفي و تسهيل در انجام امور .

- نظارت و بررسي قبوض برق ، آب ، گاز ، تلفن و ..... (شامل بخش اداري و مهمانسرا) براساس ميانگين مصرف سال قبل اشتراك و بمنظور صحت مبالغ پرداختي قبوض در طول ماه .

- هماهنگي و نظارت بر مأموريتهاي برون شهري براساس درخواست واحدها پس از تأييد بالاترين مقام مسئول .

- هماهنگي و نظارت بر مهمانسرا براساس معرفي نامه و رنامه از پيش تعيين شده بمنظور اسكان بموقع و مناسب كاركنان اعزامي .

- هماهنگي و نظارت بر عملكرد واحد نقليه شركت براساس درخواست مأموريتها و بهينه سازي امور نقليه شركت .

شرح وظايف مديريتي  :

1-  برنامه ريزي به منظور استفاده مطلوب از امكانات تحت سرپرستي .

2- حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف كاركنان تابع از طريق سرپرستي و اعمال نظارت مستقيم بر كار آنها .

3- كنترل دقيق پيشرفت كار و انجام به موقع برنامه هاي محوله در مقاطع زماني پيش بيني شده .

4- برنامه ريزي به منظور تحكيم روابط انساني در محيط كار واحد تحت سرپرستي و ايجاد مكانسيم هاي انگيزشي به منظور ارتقاء كمي و كيفي عملكرد پرسنل تحت سرپرستي .

5- همكاري و هماهنگي مستمر با واحدهاي ذيربط در زمينه هاي پيش بيني بودجه واحد تحت سرپرستي ، سازماندهي واحد تحت سرپرستي ، برنامه ريزي نيروي انساني و نياز سنجي آموزشي ، ارزشيابي عملكرد كاركنان تحت سرپرستي .

6- نظارت و كنترل بر عملكرد و فعاليتهاي افراد تحت سرپرستي و اعمال راهنمايي هاي لازم درجهت پيشبرد و حسن اجراي وظايف .

 

تعداد بازدید
امروز :
1
روزگذشته :
0
هفته گذشته :
12
ماه گذشته :
57
کل بازدیدها :
2167
aaa
آدرس