مهمترین ها
تعداد بازدید :2247

- مطالع و بررسي مستمر سيستمها و روشهاي اداري و پرسنلي موجود بمنظور اصلاح عملكرد آنها

- انجام بررسيها و مطالعات مستمر بمنظور طراحي مناسب ترين ساختار و سازماندهي پستهاي سازماني متناسب با وظايف و ماموريتهاي واحدهاي مختلف شركت

- طراحي و بكارگيري برنامه هاي شناخت و تجزيه و تحليل مشاغل به منظور تدوين شناسنامه مشاغل و بهره گيري متنوع از آن

- انجام مطالعات و بررسيهاي مستمر در زمينه تجديد مهندسي فرآيندها و اصلاح روشهاي شركت

- انجام مطالعات و بررسيهاي مستمر به منظور ارائه طرحهاي مناسب جا و مكان و بهينه سازي فرمهاي در جريان واحدهاي مختلف شركت

- تهيه و تدوين نمودار تشكيلاني پستهاي سازماني و اصول و شرح وظايف واحدهاي شركت

- جاري نگه داشتن سازمان شركت از طريق پيشنهاد ايجاد،حذف،ادغام و يا تغيير در عناوين پستهاي سازماني

- اتخاذ تدابير لازم و ارائه پيشنهادات به منظور برگزاري نشستها،گردهمائيها و همايشهاي علمي در زمينه آخرين تحقيقات و دستاوردهاي توسعه منابع انساني

- اجراي نظام پرداخت كاركنان و اراده پيشنهادات اصلاحي به مراجع مربوط

تعداد بازدید
امروز :
2
روزگذشته :
2
هفته گذشته :
16
ماه گذشته :
60
کل بازدیدها :
2247
aaa
آدرس