مهمترین ها
صنعت برق
تعداد بازدید :1800

آقاي حسين سقرجوقي فراهاني

سمت : كارشناس رفع تجاوز از حريم خطوط

شماره تماس : 33402266-086

شرح وظايف:   

- تهيه بانك اطلاعاتي و ارائه گزارش از عملكرد فعاليتهاي انجام شده در زمينه رفع تجاوز از حريم خطوط و ساير وظايف محوله به مقام مافوق .

- رسيدگي به شكايات ارسال شده درخصوص تجاوز به حريم خطوط انتقال برق .

- پيگيري نسبت به دعاوي مطروحه بمنظور صيانت از حقوق شركت .

- تشكيل آرشيو از قوانين و مقررات ، آئين نامه ها و مصوبات مربوط به حريم خطوط .

- تهيه متن شكوائيه عليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بنابر اعلام معاونت بهره برداري شركت به حريم خطوط برق تجاوز نموده اند و پيگيري اقدامات قانوني و قضائي لازم با هماهنگي مدير دفتر حقوقي .

تعداد بازدید
امروز :
1
روزگذشته :
1
هفته گذشته :
8
ماه گذشته :
39
کل بازدیدها :
1800
aaa
آدرس