مهمترین ها
تعداد بازدید :1931

خانم سميه ابراهيمي

سمت : كارشناس مستندسازي اموال و املاك 

شماره تماس: 334022057-086

شرح وظايف : 

- تهيه شناسنامه كليه اراضي واملاك شركت در سراسر حوزه جغرافيايي شركت در سه استان و رفع اشكالات موجود و نهايتا' تحصيل اسناد مالكيت .

- تهيه مشخصات و ليست اراضي و ابنيه استيجاري در سراسر حوزه جغرافيايي شركت .

- شركت در تنظيم قراردادهاي اجاري و استيجاري درخصوص اراضي و مستغلات .

- پيگيري اقدامات اجرايي مرتبط با فعاليت واحد ازطريق مراجعه به مراجع ثبتي ، انتظامي ، قضايي ، دفاتر اسناد رسمي ، مؤسسات ، سازمانها ، نهادهاي دولتي و عمومي و اشخاص حقيقي و حقوقي .

- پيگيري جهت مشخص نمودن نحوه تصرف املاك فاقد سند مالكيت .

- پيگيري درخصوص تعيين پلاك ثبتي جهت كليه املاك فاقد سند مالكيت از اداره ثبت اسناد و املاك .

- پيگيري صدور سند مالكيت ازطريق مراجع ذيربط اعم از سازمان مسكن و شهرسازي ، اداره كل منابع طبيعي و اداره ثبت اسناد و املاك .

- تجميع اسناد و املاكي كه داراي اسناد متعدد ميباشند ازطريق ثبت اسناد و املاك .

- جمع آوري و اخذ مدارك مورد نياز از واحدهاي مربوطه درمورد املاكي كه درحين اجراي تشريفات ثبتي مورد اعتراض اشخاص حقيقي و حقوقي قرار ميگيرند با هماهنگي كميته مستندسازي اموال غيرمنقول  شركت .

- جمع آوري اطلاعات لازم در خصوص دعاوي مربوط به املاك شركت كه در مراجع قضائي طرح ميگردند و ارائه آنها به كارشناس دعاوي جهت استفاده در جلسات دادرسي .

- دفاع از حقوق شركت در قبال دعاوي يا ادعاهاي مطرح شده ازسوي اشخاص حقيقي يا حقوقي عليه شركت در مراجع قضائي ، شبه قضائي ، انتظامي و اداري با تشخيص مدير دفتر حقوقي .

تعداد بازدید
امروز :
1
روزگذشته :
3
هفته گذشته :
12
ماه گذشته :
50
کل بازدیدها :
1931
aaa
آدرس