مهمترین ها
تعداد بازدید :3986
- 14651203000 خدمات صورت حساب برق

                                شناسه                   عنوان            بستر خدمت

                                - 13031465100 - تسويه حساب
                                -
13031465101 - تسويه بدهي
                               -
13031465102 - تغيير تعرفه يا گزينه تعرفه
                               -
13031465103 - صدور قبض‌المثني
                               -
13031465104 - بررسي صورت‌حساب
                               -
13031465105 - سوابق مصارف و صورت‌حساب
                               -
13031465106 - سوابق پرداخت

- 14661303000خدمات مشتركين

                                شناسه                   عنوان            بستر خدمت                            
                               -
13031466100 - درخواست انصراف قبل از برقراري انشعاب
                               -
13031466101 - تغيير مكان داخلي
                               -
13031466102 - وصل مجدد انشعاب
                               -
13031466103 - جمع‌آوري موقت انشعاب
                               -
13031466104 - جمع‌آوري دايم انشعاب
                               -
13031466105 - اصلاح اطلاعات
                               -
13031466106 - اصلاح نام
                               -
13031466107 - تغيير نام
                               -
13031466108 - آزمايش كنتور
                               -
13031466109 - اصلاح سرويس انشعاب
                               -
13031466110 - قطع موقت انشعاب
                               -
13031466111 - نصب مجدد انشعاب

- 14671202000رسيدگي به درخواست انشعاب و تغيير قدرت

                                شناسه                   عنوان            بستر خدمت
                                -
13031467100 - افزايش آمپراژ
                                -
13031467101 - درخواست كاهش آمپراژ
                                -
13031467102 - درخواست انشعاب آمپري
                                -
13031467103 - تفكيك يا ادغام انشعاب
                                -
13031467104 - واگذاري برق موقتتعداد بازدید
امروز :
7
روزگذشته :
28
هفته گذشته :
122
ماه گذشته :
552
کل بازدیدها :
3986
aaa
آدرس