مهمترین ها
صنعت برق
تعداد بازدید :1714
*برنامه ريزي و هماهنگي هاي لازم جهت برگزاري همايش در هفته پژوهش با عنوان : « نقش و جايگاه جوانان در تحقق اقتصاد مقاومتي در صنعت برق »
* برگزاري نشست هاي تخصصي با دفتر تحقيقات تحت عنوان
اتاق فكر شركت برق باختر
* بازديد گروه مشاوران جوان و همكاران جوان از پست GIS اراك 6 به مناسبت روز مهندس
* برگزاري نشست تريبون آزاد به صورت ماهانه (يكشنبه هاي اول هرماه) با حضور مديريت محترم عامل
* ايجاد بانك اطلاعاتي ايده و شبكه مسائل در راستاي بهبود عملكرد و افزايش بهره وري
* تصويب ساختار مشاوران جوان شركت برق منطقه اي باختر و ايجاد بانك متخصصين جوان
* برگزاري جلسات منظم كارگروه مشاوران جوان به صورت دوهفته يكبار
* برگزاري جلسات تيم هاي تخصصي به صورت منظم هر دوهفته يكبار
تعداد بازدید
امروز :
2
روزگذشته :
2
هفته گذشته :
9
ماه گذشته :
32
کل بازدیدها :
1714
aaa
آدرس