مهمترین ها
تعداد بازدید :1991
ساختار و روش فعاليت كارگروه مشاوران جوان

آرمان:

تصميم سازي با استفاده از نيروي جوان و انباشت سرمايه فكري و اجتماعي، اعتماد به نفس و احساس هويت جمعي در جهت افزايش بهره وري سازماني

راهبرد:

فراهم آوردن بستر مشاركت جوانان در تصميم گيري ها از طريق ارائه ديدگاه هاي نقادانه و توسعه مشاركت جوانان در نواوري هاي سازمان

اهداف اصلي:

 1. تهيه و طراحي شبكه مسائل و ايده ها
 2. ارزيابي خلاقانه و منتقدانه فعاليت هاي شركت از منظرجوانان و ارائه راهكارهاي اصلاحي
 3. بهره گيري از تجربيات مديران و توانمند سازي جوانان شركت در مسير پروش مديران آينده
 4. ترويج و توسعه مشاركت جوانان در فعاليت هاي علمي، فرهنگي و اجتماعي
 5. ترويج روحيه كارتيمي در ميان جوانان شركت
 6. استفاده از فن آوري هاي مدرن به كمك آخرين روش هاي علمي در فعاليت هاي شركت
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اركان كارگروه
 1. مشاور جوان مدير عامل : مشاورجوان مدير عامل از ميان اعضاي كارگروه مشاورين جوان و با راي گيري ميان ايشان انتخاب مي گردد.
 2. كارگروه مشاورين جوان : اعضاي كارگروه مشاورين جوان از ميان اعضاي فعال تيم هاي تخصصي(براساس گزارشات و مستندات كارگروه مشاورين جوان) و به پيشنهاد معاونت منابع انساني و تاييد مديريت محترم عامل انتخاب مي گردند. در انتخاب اعضاي گروه از تمامي تخصص ها استفاده گردد.
 3. تيم هاي تخصصي (جوانان از ميان اعضا كارگروه و گروه هاي جوانان)
  • تيم مهندسي پروژه ها و فرآيندهاي عملياتي
  • تيم فرهنگي آموزشي پژوهشي و اجتماعي
  • تيم فرابخشي، پشتيباني و نگاهداشت منابع انساني
هر عضو كارگروه در دو تيم از 3 تيم تخصصي عضويت خواهد داشت . انتخاب ساير اعضاي تيم به تعداد 3 نفر از ميان گروه هاي جوانان به عنوان عضو ثابت تيم صورت مي پذيرد. حداكثر اعضا ثابت يك تيم 9 نفر مي باشد. تيم مي تواند هر تعداد از اعضاي گروه هاي جوانان ويا سايرين را براي جلسات خود به صورت مدعو دعوت نمايد.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
روش كار
 • مسائل در كارگروه بررسي و به تيم تخصصي ارجاع شود.
 • مسائل ارجاع شده در تيم تخصصي با استفاده از ظرفيت گروه هاي جوانان مورد تحليل قرار گرفته و نظرات يا راهكارها ارائه مي شود.
 • نتايج تيم ها در كارگروه پس از تصويب اكثريت اعضا جهت ارائه به مديريت محترم عامل صورتجلسه مي شود.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
عضويت در كارگروه و تيم هاي تخصصي

عضويت در كارگروه براساس نظامنامه مشاورين جوان صرفا از ميان جوانان 35 سال و كمتر مي باشد.
عضويت در تيم هاي تخصصي حداكثر تا 40 سال مي باشد.
كليه جوانان شركت مي توانند با تكميل فرم عضويت و تحويل آن به مشاور جوان به عضويت تيم هاي تخصصي درآيند.تعداد بازدید
امروز :
1
روزگذشته :
2
هفته گذشته :
9
ماه گذشته :
52
کل بازدیدها :
1991
aaa
آدرس